AVIS LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”,
amb domicili al Alí Bei 25, 5º 1ª
08010 Barcelona, Espanya, amb número de CIF: B62835715 i correu electrònic de contacte info@perezalmansa.com

La informació continguda en www.perezalmansa.com/caconstitueix un servei d’informació dels diversos serveis i continguts que ofereix “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.” principalment als seus clients en el desenvolupament i disseny de Webs i aplicacions web que desenvolupa i promou a tot el territori espanyol.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.perezalmansa.com/ca exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.perezalmansa.com/ca, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel lectual i industrial a favor de “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”,i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel lectual.

L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per incórrer en activitats il lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel.lectual estan expressament reservats per “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”.

“Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”. No obstant això, es comunica que, en el cas que “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.” demani dades personals, s’informarà degudament a l’usuari acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol.licitud d’informació de “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.” seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té principalment com a finalitat l’atenció de sol.licituds d’informació per part de tercers i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb “Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.”, així com la gestió, administració , informació, prestació i millora dels serveis i continguts, en la genèrica, decideixin consultar.

“Estudi Jurídic Pérez Almansa, S.L.P.” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades, la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol.licitud d’un usuari autoritzat.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

“Estudio Jurídico Pérez Almansa, S.L.P.” no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi a aquests.