Àrees de pràctica

La major part dels assumptes relatius al dret immobiliari solen afectar a diverses especialitats jurídiques tradicionals: el dret privat, que estudia les relacions entre particulars, el dret administratiu, que s’ocupa de les relacions amb les Administracions publiques i el dret fiscal relatiu als tributs. Si una de les parts de l’operació és estrangera, concorre una quarta especialitat tradicional, el dret internacional privat.

areas

Així per exemple, al assessorar en la compra d’un edifici, el dret privat regeix el contracte de compravenda, el dret administratiu regula els usos permesos en l’immoble i la possibilitat d’obtenir llicències per reforma o ampliació, mentre que el dret fiscal tracta dels tributs que s’han de pagar per l’operació de compravenda i per l’ulterior tinença de l’edifici. El dret internacional privat determinarà, entre d’altres qüestions, el règim aplicable a la successió en cas de defunció del comprador.

En el nostre país, els despatxos especialitzats solen exercir només en una de les especialitats esmentades, de manera que un assessorament complet exigeix la col·laboració de diversos despatxos.

A PEREZ ALMANSA ADVOCATS hem constituït un equip de professionals amb coneixements i amb experiència transversal en tots aquests camps que puguin proporcionar assessorament legal i complet. Si un dels nostres clients compra un edifici, li negociem amb el venedor el contracte més favorable als seus interessos, l’informem amb exactitud dels usos i obres permesos per l’Administració pública, el defensem en la tramitació de les llicències i l’indiquem la manera de fer tota l’operació amb la mínima càrrega fiscal. Si el nostre client és estranger, l’assessorem a més a més sobre la manera d’importar legalment el capital necessari per la compra, així com sobre la resta d’especialitats que resulten aplicables a inversions des de l’exterior.